Strona główna

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 5 października 2011 roku nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Nowelizacja przewiduje możliwość dorobienia do renty socjalnej do 70% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej bez konieczności zawieszania świadczenia.

 

 

Oto oficjalny komunikat Kancelarii Prezydenta RP:


"Informacja w sprawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

Celem ustawy jest zwiększenie aktywności zawodowej osób uprawionych do renty socjalnej, tj. osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ustawa nowelizuje art. 10 ust 6 ustawy o rencie socjalnej zwiększając kwotę przychodów, której osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do renty socjalnej, z 30% do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r."

 

Aby podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy stała się powszechnie obowiązującym aktem prawnym, musi zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw, co powinno nastąpić w przeciągu 14 dni.